Άρθρα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Αντικείμενο της δράσης είναι η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων όλων των ωφελουμένων

Η κατηγορία δράσης περιλαμβάνει την υλοποίηση τεσσάρων (4) προγραμμάτων κατάρτισης/επιμόρφωσης των ωφελουμένων στα εξής αντικείμενα:

 

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

Αριθμός Ατόμων

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ   ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΕΚ PRACTIKA

21

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ   ΚΕΚ PRACTIKA Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΚ PRACTIKA

25

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΕΚ PRACTIKA

5

 

Οι ενέργειες κατάρτισης/επιμόρφωσης της προτεινόμενης παρέμβασης θα αφορούν τους τομείς:

 

Μετά την λήξη των προγράμματων κατάρτισης/επιμόρφωσης οι ωφελούμενοι παραλαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης/επιμόρφωσης