ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι δράσεις που περιλαμβάνει η πράξη με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστηµόνων στην Ήπειρο» είναι:

 

 

Δράση 1: ΜΕΛΕΤΕΣ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

 

Περιεχόμενο: 3 Τεχνικά Εγχειρίδια. Η δράση έχει ως στόχο την σύνταξη µελετών από το ΤΕΕ/ΠΗ για την δηµιουργία τεχνικών εγχειριδίων που θα περιλαµβάνουν τις προδιαγραφές για κάθε είδους:

(α) τεχνικού έργου του πρωτογενούς τοµέα στην περιοχή,

(β) έργου οικολογικής και ενεργειακής δόµησης, και

(γ) ενεργειακού έργου ΑΠΕ στην περιοχή.

 

Διάρκεια: 01/07/2013-30/06/2014

 

Τελικός δικαιούχος: ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Δράση 2: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Περιεχόμενο: Η οργάνωση και υλοποίηση δράσεων Ενηµέρωσης - Ευαισθητοποίησης περιλαµβάνει ένα σύνολο παρεµβάσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των εν δυνάµει ωφελουµένων, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη νοµιµότητα της κοινής γνώµης και της τοπικής κοινωνίας για την ανεργία και την υποαπασχόληση στην περιοχή παρέµβασης. Επίσης επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση ειδικών ακροατηρίων όπως επιχειρηµατιών, δηµοσίων υπηρεσιών, κοινωνικών φορέων σχετικά µε τους στόχους, το περιεχόµενο, τους αποδέκτες και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του έργου µε σκοπό την εξοικείωση και την ενεργοποίησή τους.

Πιο συγκεκριμενα η δράση περιλαμβανει έκδοση δελτιων τύπου-άρθρα, αποδελτίωση τύπου, περιοδικές/μαζικές αποστολές υλικού, συνεργασία με φορείς- πολλαπλασιαστές της πληροφόρησης, ηλεκτρονικό υλικό, εκδόσεις έντυπου υλικού ενημέρωσης, ημερίδες

 

Διάρκεια: 01/07/2013-31/12/2014

 

Τελικός δικαιούχος: «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 Δράση 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Περιεχόμενο: Οι στόχοι της δικτύωσης είναι

 

 

Η δράση περιλαμβανει οργάνωση συνεδρίων/ημεριδας, πληροφοριακό σύστημα, εργαστήρια πρακτικών ενδιαφέροντος

 

Διάρκεια: 01/07/2013 – 31/12/2014,

 

Τελικός δικαιούχος: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε., «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»

 Δράση 4: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 

Περιεχόμενο: Η Συµβουλευτική αφορά σε ενέργειες πληροφόρησης, προσανατολισµού και υποστήριξης που θα παρέχονται προς τους ωφελούµενους για την αύξηση της απασχολησιµότητας, την αύξηση της επιχειρηµατικότητας κλπ.

 

Διάρκεια: 01/07/2013-31/12/2014

 

Τελικός δικαιούχος: «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε., ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ

 

 Δράση 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

 

 Περιεχόμενο: Κατάρτιση-επιμόρφωση σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με το αντικείμενο σπουδών των επιστημόνων

 

Διάρκεια: 01/07/2013-31/12/2014

 

Τελικός δικαιούχος: ΚΕΚ Practica ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 Δράση: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενο: Το αντικείμενο της δράσης αφορά στο γενικό συντονισμό και διαχείρηση της πράξης με στόχο την ομαλή και έγκαιρη ροή όλων των εργασιών και διαδικασιών ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση της πράξης και των τιθέμενων στόχων.

Διάρκεια: 01/07/2013-31/12/2014

Τελικός δικαιούχος: ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε.