ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η οµάδα στόχος πρέπει να πληρει τις κάτωθι προϋποθέσεις: