ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Η  Επιλογή των Ωφελουµένων θα ακολουθήσει τα κάτωθι στάδια:

 

1ο Στάδιο

 

Η Κοινή Επιστηµονική Οµάδα, θα προβεί στην:

 

παραλαβή των αιτήσεων και στον έλεγχο για το αν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η πρόσκληση και αν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα. Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις που δεν τις πληρούν,

 

 

επεξεργασία των αιτήσεων, µε βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτεί το Σχέδιο και περιγράφονται στην πρόσκληση,

 

κατάρτιση καταλόγου, όπου θα αναφέρονται τόσο οι προτεινόµενοι προς συµµετοχή µε τις δράσεις που προτείνεται να ακολουθήσουν όσο και αυτοί που δεν προτείνονται για συµµετοχή. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από τις αιτήσεις και τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά.

 

 

προώθηση των καταλόγων και όλων των συνοδευτικών εγγράφων στο Συντονιστή Εταίρο και στην Επιτροπή Επιλογής Ωφελουµένων.

 

 

2ο Στάδιο

 

 

Η   Επιτροπή Επιλογής Ωφελουµένων συνεδριάζει και επιλέγει, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στη συνέχεια: (α) τους τελικούς ωφελούµενους και τις δράσεις στις οποίες θα συµµετέχουν, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Σχέδιο, και (β) έναν αριθµό επιπλέον ατόµων, οι οποίοι θα αποτελούν µια «δεξαµενή επιλαχόντων» για αντικατάσταση ωφελουµένων σε περιπτώσεις αποχωρήσεων. Η δεξαµενή αυτή θα αριθµεί το 10% του συνολικού αριθµού ωφελουµένων.

 

 

Η   κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα µε βάση τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθµολογούµενα κριτήρια, τα οποία συνάδουν µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οµάδας-στόχου. Σε περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία θα προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο αντίστοιχο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο και αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κ.ο.κ. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια η σειρά µεταξύ των ισοβαθµούντων υποψηφίων καθορίζεται σε δηµόσια κλήρωση. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει τρεις νέους Πίνακες. Στον Πρώτο Πίνακα περιλαµβάνονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τη µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία κατά φθίνουσα σειρά και οι οποίοι αποτελούν τους τελικούς επιλεχθέντες υποψηφίους έως και την συµπλήρωση του αριθµού των ωφελουµένων που προβλέπεται στο Σχέδιο. Στο δεύτερο πίνακα περιλαµβάνονται οι υποψήφιοι κατά φθίνουσα σειρά σύµφωνα µε τη συνολική βαθµολογία, οι οποίοι θα αποτελούν τη «δεξαµενή επιλαχόντων» για αντικατάσταση ωφελουµένων σε περιπτώσεις αποχωρήσεων. Στον τρίτο πίνακα περιλαµβάνονται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη συνολική βαθµολογία οι απορριπτόµενοι.

 

Η αντικατάσταση ωφελουµένων σε περίπτωση αποχωρήσεων, είναι δυνατή µέχρι 6 µήνες µετά την απόφαση ένταξης της προτεινόµενης παρέµβασης και τηρώντας     τη µεθοδολογία που περιγράφεται ανωτέρω.

 

 

 

 

3ο Στάδιο

 

Η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουµένων συντάσσει πρακτικό (καταλόγους µε τους απορριφθέντες, τους τελικά επιλεχθέντες ωφελούµενους και µε τους «επιλαχόντες» για κάθε οµάδα-στόχο).

 

 

4ο Στάδιο

 

Το Πρακτικό, οι κατάλογοι και τα συνοδευτικά του έγγραφα αποστέλλονται στον Συντονιστή εταίρο, και µε την ευθύνη του συντονιστή εταίρου, αποστέλλονται για έγκριση στο .Σ. της Α.Σ.

 

 

5ο Στάδιο

 

Μετά την έγκριση του Πρακτικού από το .Σ. της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, ο Συντονιστής Εταίρος το κοινοποιεί µαζί µε τους Πίνακες των ωφελουµένων και τα συνοδευτικά έγγραφα στους εταίρους της Α.Σ., οι οποίοι θα υλοποιήσουν δράσεις Συµβουλευτικής Υποστήριξης.

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Βρίσκεστε εδώ: Home ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ