ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το Σχέδιο Δράσης - Πράξη με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστηµόνων στην Ήπειρο» έχει ενταχθεί στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», Κατηγορία Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» με την με αριθμό 4132/08.10.2012 Απόφαση Ένταξης.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στόχος της πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστηµόνων στην Ήπειρο» είναι η ενίσχυση της απασχόλησης και η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης για νέους επιστήµονες και ειδικότερα για µηχανικούς, δικηγόρους και οδοντίατρους.

 

Πιο συγκεκριµένα το Σχέδιο δράσης έχει σκοπό να διασφαλίσει στις ανωτέρω οµάδες (επιστήµονες νέους σε ηλικία) σε όλη την περιοχή παρέµβασης, καλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η συµβουλευτική, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η προώθηση στην απασχόληση και η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και µέσα από εξειδίκευση να καλύψει το κενό µεταξύ απαιτούµενων και πραγµατικών προσόντων.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστηµόνων στην Ήπειρο»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 380056

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: Κ.Ε.Κ. ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε.

ΑΡΧΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 105

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000 €

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η οµάδα στόχος είναι νέοι επιστήµονες άνδρες και γυναίκες κυρίως µηχανικοί, δικηγόροι και οδοντίατροι που δεν έχουν ξεκινήσει την επαγγελµατική τους δραστηριότητα ή την έχουν ξεκινήσει πρόσφατα (Σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης) και πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά.
 • Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο.  Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
 • Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.
 • Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.
 • Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
 • Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
 • Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το σύνολο των ωφελουµένων είναι 105 νέοι επιστήµονες οι οποίοι θα ιδρύσουν νέα ατοµική επιχείρηση ή θα επεκτείνουν την υπάρχουσα δραστηριότητα τους. Από αυτούς αναµένεται οι µισές να είναι γυναίκες και οι 15 (δεκαπέντε) από αυτούς θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οι δράσεις που περιλαμβάνει η πράξη με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστηµόνων στην Ήπειρο» είναι:

 

 

Δράση 1: ΜΕΛΕΤΕΣ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

 

Περιεχόμενο: 3 Τεχνικά Εγχειρίδια. Η δράση έχει ως στόχο την σύνταξη µελετών από το ΤΕΕ/ΠΗ για την δηµιουργία τεχνικών εγχειριδίων που θα περιλαµβάνουν τις προδιαγραφές για κάθε είδους:

(α) τεχνικού έργου του πρωτογενούς τοµέα στην περιοχή,

(β) έργου οικολογικής και ενεργειακής δόµησης, και

(γ) ενεργειακού έργου ΑΠΕ στην περιοχή.

 

Διάρκεια: 01/07/2013-30/06/2014

 

Τελικός δικαιούχος: ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Δράση 2: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Περιεχόμενο: Η οργάνωση και υλοποίηση δράσεων Ενηµέρωσης - Ευαισθητοποίησης περιλαµβάνει ένα σύνολο παρεµβάσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των εν δυνάµει ωφελουµένων, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη νοµιµότητα της κοινής γνώµης και της τοπικής κοινωνίας για την ανεργία και την υποαπασχόληση στην περιοχή παρέµβασης. Επίσης επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση ειδικών ακροατηρίων όπως επιχειρηµατιών, δηµοσίων υπηρεσιών, κοινωνικών φορέων σχετικά µε τους στόχους, το περιεχόµενο, τους αποδέκτες και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του έργου µε σκοπό την εξοικείωση και την ενεργοποίησή τους.

Πιο συγκεκριμενα η δράση περιλαμβανει έκδοση δελτιων τύπου-άρθρα, αποδελτίωση τύπου, περιοδικές/μαζικές αποστολές υλικού, συνεργασία με φορείς- πολλαπλασιαστές της πληροφόρησης, ηλεκτρονικό υλικό, εκδόσεις έντυπου υλικού ενημέρωσης, ημερίδες

 

Διάρκεια: 01/07/2013-31/12/2014

 

Τελικός δικαιούχος: «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 Δράση 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Περιεχόμενο: Οι στόχοι της δικτύωσης είναι

 

 • η δυνατότητα ενεργοποίησης φορέων εκτός του εταιρικού σχήµατος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου, των οποίων η εµπλοκή θα έχει προστιθέµενη αξία για τα επιµέρους σχέδια και για την τοπική κοινωνία και µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη σύναψη τοπικών συµφώνων συνεργασίας για την προώθηση στην απασχόληση των οµάδων-στόχων και
 • η ανταλλαγή εµπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των αποτελεσµάτων των επιµέρους σχεδίων και την εξαγωγή αξιόλογων συµπερασµάτων µέσω της δικτύωσης µε άλλες Αναπτυξιακές Συµπράξεις

 

Η δράση περιλαμβανει οργάνωση συνεδρίων/ημεριδας, πληροφοριακό σύστημα, εργαστήρια πρακτικών ενδιαφέροντος

 

Διάρκεια: 01/07/2013 – 31/12/2014,

 

Τελικός δικαιούχος: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε., «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»

 Δράση 4: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 

Περιεχόμενο: Η Συµβουλευτική αφορά σε ενέργειες πληροφόρησης, προσανατολισµού και υποστήριξης που θα παρέχονται προς τους ωφελούµενους για την αύξηση της απασχολησιµότητας, την αύξηση της επιχειρηµατικότητας κλπ.

 

Διάρκεια: 01/07/2013-31/12/2014

 

Τελικός δικαιούχος: «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε., ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ

 

 Δράση 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

 

 Περιεχόμενο: Κατάρτιση-επιμόρφωση σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με το αντικείμενο σπουδών των επιστημόνων

 

Διάρκεια: 01/07/2013-31/12/2014

 

Τελικός δικαιούχος: ΚΕΚ Practica ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 Δράση: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενο: Το αντικείμενο της δράσης αφορά στο γενικό συντονισμό και διαχείρηση της πράξης με στόχο την ομαλή και έγκαιρη ροή όλων των εργασιών και διαδικασιών ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση της πράξης και των τιθέμενων στόχων.

Διάρκεια: 01/07/2013-31/12/2014

Τελικός δικαιούχος: ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η περιοχή παρέµβασης του Σχεδίου είναι ολόκληρη η περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Βρίσκεστε εδώ: Home ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ