ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η περιοχή παρέµβασης του Σχεδίου είναι ολόκληρη η περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου.